Područja rada

Financijsko i bankarsko pravo

Pravno savjetovanje i zastupanje stranaka u sporovima u vezi bankarskog poslovanja, štednih uloga, tekućih računa, kartičnog poslovanja, deviznog poslovanja, ugovora o kreditu, čekova, mjenica, zadužnica i drugih instrumenata osiguranja plaćanja.

Stvarno i zemljišno-knjižno pravo

Zastupanje stranaka-klijenta u imovinsko-pravnim sporovima i postupcima iz oblasti zaštite, utvrđenja, otuđenja ili opterećenja prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama (zemljišta, stanovi, zgrade), stjecanja vlasništva dosjelošću, smetanja posjeda, diobe zajedničke imovine, razvrgnuća suvlasničke zajednice, uređenja međa.

Sastavljanje ugovora: o načinu korištenja i održavanja zgrade, o pretvaranju idealnog suvlasništva u etažno vlasništvo na zgradama, o diobi imovine nakon razvoda braka, o parcelizaciji zemljišta, o zasnivanju služnosti.

Zastupanje stranaka u pojedinačnim zemljišno-knjižnim ispravnim postupcima, te u drugim zemljišno-knjižnim postupcima u vezi zaštite, utvrđenja, otuđenja ili opterećenja prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama.

Obvezno pravo

Zastupanje stranaka u postupcima za naknadu štete [zastupanje u postupcima naknade svih vidova štete: naknade materijalne (imovinske) štete, naknade nematerijalne (neimovinske) štete] i u postupcima naplate tražbina.

Sastavljanje svih vrsta obveznih ugovora, a posebno: ugovora o kupoprodaji, ugovora o zakupu, ugovora o najmu, ugovora o građenju, ugovora o djelu, ugovora o zajmu, ugovora o zalogu, ugovora o jamstvu.

Nasljedno i obiteljsko pravo

Odvjetnički ured iz oblasti nasljednog prava obavlja poslove: pružanja pravnih savjeta i zastupanje u ostavinskom postupku i nasljedno-pravnim sporovima, te pravne poslove savjetovanja i sastavljanja ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, o ustupanju i raspodjeli imovine za života.

Odvjetnički ured iz oblasti obiteljskog prava obavlja poslove: pružanja pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za razvod braka; pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za uzdržavanje, razvod braka sa malodobnom djecom u kojim se postupcima odlučuje s kojim će roditeljem dijete živjeti, o načinu održavanja susreta i druženja djeteta s drugim roditeljem i o drugim sadržajima roditeljske skrbi; zastupanje u sporovima oko podjele imovine stečene tijekom trajanja bračne zajednice; zastupanje u postupcima vezanim za utvrđivanje ili osporavanje očinstva; zastupanje u postupcima oduzimanja poslovne sposobnosti i postavljanja skrbnika.

Radno i socijalno pravo

Pravno savjetovanje i izrada svih vrsta odluka i općih akata iz oblasti radno-pravnih odnosa, te zastupanje stranaka u radnim sporovima.

Provođenje postupka otkazivanja ugovora i rješavanja viška zaposlenika.

Sastavljanje ugovora o radu, menadžerskih ugovora, ugovora o djelu, kolektivnih ugovora, sporazuma između radničkog vijeća (ili sindikata) i poslodavca, sporazuma između sindikata.

Međunarodno privatno pravo

Odvjetnički ured u ovoj oblasti obavlja poslove: zastupanja stranih državljana u ostvarivanju njihovih osobnih i obiteljskih prava (pravo stranca na brak, usvojenje i skrbništvo, postojanje, razvod i nevažnost braka sa inozemnim elementom); zastupanja stranih državljana u ostvarivanju njihovih nasljednih prava, stjecanju prava vlasništva na nekretninama; priznavanja i ovrhe stranih sudskih i arbitražnih odluka u Republici Hrvatskoj.

Kazneno i prekršajno pravo

Odvjetnički ured vrši obranu stranaka-klijenata u kaznenom i prekršajnom postupku pred sudovima i drugim tijelima na području Republike Hrvatske.

Upravno pravo

Rad Odvjetničkog ureda na ovom području obuhvaća: postupke na promjeni imena i prezimena; rad na stjecanju hrvatskog državljanstva; rad na otpustu / odricanju iz hrvatskog državljanstva; upise u matične knjige i ishođenje uvjerenja iz matičnih knjiga; upravni postupak u vezi izvlaštenja i povrata prava vlasništva na nekretninama; upravni postupak u vezi izdavanja urbanističkih suglasnosti, lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, upravni postupak u vezi legalizacije bespravno sagrađenih objekata; upravni postupak na ostvarenju starosne, obiteljske i invalidske mirovine, te drugih prava iz mirovinsko-invalidskog osiguranja.

Porezno pravo

Davanje pravnih savjeta i mišljenja iz oblasti poreza na promet nekretnina, poreza na dodanu vrijednost (PDV), poreza na dohodak.

Trgovačko pravo

Sastavljanje svih vrsta trgovačkih ugovora, a posebno ugovora iz oblasti građevinarstva, ortačkih ugovora, ugovora o zajedničkoj gradnji, ugovora o prometu robe i usluga, te zastupanje stranaka u sporovima nastalim iz tih ugovora.

Ustavno pravo

Izrada ustavnih tužbi Ustavnom sudu Republike Hrvatske zbog povreda ljudskih prava i temeljnih sloboda, ili prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske.

Postupci pred Europskim sudom za ljudska prava

Odvjetnički ured vrši izradu predstavki (zahtjeva) Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu zbog povreda Europske konvencije o ljudskim pravima.